Styrelsen uppsättning och uppgifter

I ett aktiebolag, ekonomisk förening eller ideell förening ska det enligt svensk lag finnas en styrelse. Men vad består en styrelse av och vilka uppgifter har den?

styrelserum_144792676

En styrelse ska bestå av minst tre medlemmar. Är de färre måste man enligt aktiebolagslagen tillsätta en suppleant, vilket fungerar som en reservmedlem om en ordinarie medlem är frånvarande av en eller annan anledning. Om en medlem avgår kan en suppleant stiga in medan man tar hjälp av styrelserekrytering för att fylla positionen. De följande rollerna kan återfinnas i en styrelse:

  • Ordförande – som leder arbetet och kallar till sammanträden.
  • Vice ordförande – som tar över ordförandes ansvar när denne är frånvarande.
  • Sekreterare – för bland annat protokoll och förvarar alla dokument.
  • Ekonomiansvarig – ser till att ekonomin sköts i en förening och ansvarar bland annat för bokföring och bokslut.
  • Ledamöter – agerar som stöd för ordföranden och kan få uppgifter delegerade till sig.
  • Suppleant – agerar som reservmedlem vid behov.

Beroende på vilken företagsform det handlar om kan en eller flera av dessa roller utgå. Till exempel behöver ett aktiebolag egentligen endast en ordförande och minst två ledamöter.

Huvuduppgiften för en styrelse är att svara för bolagets eller föreningens organisation och förvaltning. Den viktigaste funktionen av detta är att leda affärsverksamheten i bästa möjliga riktigt och så framgångsrikt som möjligt. I ett aktiebolag ska styrelsen även begära rapporter från bolagets VD och ledning i syfte att granska och följa utvecklingen. Styrelsen ska även se till att informationen som samlas in är korrekt och att den förmedlas till alla berörda parten.

Styrelsen är även ansvarig att skatter betalas och att årsredovisningar lämnas in till Bolagsverket. Om inte denna uppgift sköts korrekt, som till exempel att inte skatter betalas in i tid kan medlemmarna i styrelsen hållas personligt betalningsansvariga.