Effektivisera för allas bästa

Det är viktigt att du som företagsledare effektiviserar företaget för att din personal ska ha ett så uppdaterat och väl underhållet arbetsklimat som möjligt, och faktum är att det är ganska många företag som jobbar i system som inte är uppdaterade och effektiviserade vilket försvårar för produktionen och leder till en ökad arbetsbelastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Dåliga arbetsmiljöer är skadligt för företaget och företagets produktion vilket leder till försämrade resultat som i förlängningen kan leda till ganska stora oönskade ekonomiska problem.

Som företagsledare måste du hela tiden se till att din personal har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett skonsamt och effektivt sätt. Det finns olika vägar att gå och en kan ju exempelvis vara att ha regelbundna möten med din personal om vilka åtgärder som de anser skulle behöva vidtas för att förbättra arbetsmiljön, var lyhörd och försök att tillmötesgå personalens önskningar i den mån dom är rimliga och möjliga att förverkliga.

Det är viktigt att hela tiden sträva efter att nå mål tillsammans med din personal, det ökar på lojaliteten och främjar team känslan. Avlägsna problemen innan de uppstår och tar sig uttryck i sjukskrivningar och annan frånvaro som ofta är tydliga tecken på att personalen inte mår bra på sin arbetsplats. Axxos är ett företag som jobbar förebyggande och professionellt för att optimera och effektivisera arbetsplatser. De hjälper dig att mäta, visualisera och förbättra produktionen på ett effektivt sätt som gynnar sig ekonomiskt på alla plan som rör företaget.

Ekonomi och regler vid ombyggnation

För både privatpersoner och juridiska personer så kan om och tillbyggnationer vara otroligt värdefullt. För företag kan det vara avgörande för utökad verksamhet och för privatperson ökad levnadsstandard alternativt nya utrymmen vid familjetillskott. 

hem och juridik

Juridiken

När man gör stora förändringar på en byggnad så kan det i vissa fall krävas att man söker om ett nytt bygglov. Detta gäller så gott som alla tillbyggnader som utökar en byggnads volym åt något håll. För privata bostäder så finns det här ett undantag då man får göra utbyggnad med max 15 kvadratmeter utan tillstånd. Det finns dock vissa regler så som att höjden inte får vara högre än övriga byggnaden och att den inte får vara för nära eventuella grannar.

Om man har en bostadsrätt så finns det dock ytterligare juridiska svårigheter. Föreningen har nämligen ansvaret för de yttre delarna i en bostad och om dessa påverkas behöver man utröna vem som har ansvar för vad och sedan få ner detta på papper.

Ekonomin

För att finansiera en om eller tillbyggnad så behövs det ofta extra kapital i form av yttre investering eller ett lån. För privatpersoner så gäller det helt enkelt att ta ett byggnadslån. Då får man först en byggnadskredit som man använder för att betala de fakturor man får från entreprenörer och sedan även ett byggkonto som även det har kredit. Den kan man själv använda som man vill. Ränta betalas sedan på den del av krediten som har använts under året. När allt är färdigbyggt så genomförs en slutinspektion och värdering. Baserat på detta omplacerar man sedan byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Även för företag så kan det finnas möjlighet att ta lån för att bygga om eller till. Många banker har olika specialiserade lån för just fastigheter av olika typer.

 

 

 

Anlita revisor

Tidigare var alla aktiebolag tvungna att ha en revisor. Reglerna ändrades för några år sedan, och mindre aktiebolag behöver idag inte ha revisor. Man måste dock anmäla till Bolagsverket om man tar bort revisorn. Givetvis finns det många företagare som själva klarar av det som revisorn normalt gör, men det kan finnas många anledningar till att ha en revisor, även om det inte är tvång.

Egentligen kan vem som helst kalla sig revisor, men i Bolagsverkets definition menar man godkänd eller auktoriserad revisor. Det är skyddade titlar, och de får sitt godkännande från Revisorsnämnden. Alla företag måste lämna in årsredovisningar till Bolagsverket, och en årsredovisning får onekligen en stärkt trovärdighet om det finns en revisor i företaget. Det kan vara viktigt om årsredovisningen granskas av en kund eller leverantör.

Det revisorn kan bidra med är först och främst en kontroll av att bokföringen är korrekt förd och följer de regler som finns. I ett företag med lager måste man till exempel inventera lagret årsvis, och om det uppstår brister i lagret kan revisorn hjälpa till med den bokningen. Ett annat vanligt exempel är avskrivning av inventarier, där reglerna är ganska snåriga med flera modeller för avskrivning. I samband med årsbokslut kan en revisor föreslå olika fonderingar av vinst, eller en utdelning på aktier.

Den negativa räntan – vad innebär det för företagare?

I Sverige har vi nu sedan några veckor negativ reproränta på -0,1%. Reproräntan kan sägas vara den ränta bankerna får betala när de lånar av Riksbanken. Ränta till en bankkund är dock positiv och betydligt högre. Riksbanken hoppas att detta ska leda till att bankerna gärna lånar pengar av Riksbanken (de får ju betalt) och därmed lånar ut mer pengar till personer och företag. Riksbankens mål är bland annat att få en inflation på ca 2%.

För det företag som vill låna pengar till investeringar är det alltså ett läge med sällsynt låg ränta, vilket gör att det blir billigt att låna. Det ger alltså stora möjligheter att genomföra expansion, maskininköp och så vidare. Ett par faktorer gör dock att många företag fortfarande tvekar. Den ena är att Sveriges företag idag inte går för fullt. Det finns en besvärande hög arbetslöshet, och svenska konsumenter håller i sina pengar. Det är en lite svårförklarlig mekanism bakom detta. Man har på skämt sagt att det som behövs är rubriker i DN och SvD som förkunnar ”Nu är högkonjunkturen här”.

Den andra faktorn är en oro för att ränteläget skulle kunna gå upp mycket kraftigt. Riksbankens prognoser anger dock att även vid en tydlig övergång till högkonjunktur så kommer reproräntan sannolikt inte att gå över 2-3%. En ränteökning på ett lån med 2-3% är förstås kännbar, men de allra flesta företagare klarar det.

Framtiden för välfärdsbolag?

Det har varit en livlig debatt i Sverige om privata bolag i välfärden. Det är ju verkligen inget nytt att skattepengar går till privata utförare som förstås gör vinst. Det gäller till exempel snöröjning, ny- och ombyggnad och mycket annat. Det som gjort att tonläget blivit högt är säkert att man uppfattar det som att pengar som är viktiga för vård och omsorg går till oskäliga vinster.

I debatten har det alltför sällan diskuterats kvaliteten på vården eller omsorgen. Om en privat utförare bevisligen ger den bästa vården så försvinner fokuset på vinstuttaget. Säkert kommer politiker att försöka begränsa de allra värsta avarterna av vinstuttag, men de kommer alldeles säkert att lägga mycket fokus på definition och mätning av kvalitet. Kommunernas upphandling av vård och omsorg har inte präglats varken av tydliga, mätbara kvalitetsmål eller uppföljning och utvärdering.

För de allra flesta kommuner är en återgång till ”helt kommunal” omsorg inte längre ett alternativ. Man kommer säkert att koncentrera sig på att få fram knivskarpa kvalitetsmål som är mätbara på ett vettigt sätt. Med stor sannolikhet kommer det att uppstå företag som har som affärsidé att åka runt och mäta hur väl man lyckas. Välfärdsbolagen har kanske ytterligare ett par motiga år framför sig, men det kommer att vända, drivet av kommunernas ansträngda ekonomi

Företagstips – Ekonomi

För att ett företag ska fungera är en av de absolut viktigaste sakerna att ekonomin fungerar på ett bra sätt. Här nedan följer några tips på hur man kan göra för att få ordning och reda på det ekonomiska i företaget.

EkonomiBokföring

Oavsett om man driver ett stort företag eller en liten firma är det viktigt att ha bra koll på bokföringen. Många skräms nog bara de hör ordet bokföring, men faktum är att det faktiskt inte alls är så svårt som nog många tror när man väl lärt sig grunderna. Ett bra tips är att kolla på nätet, där finns många bra guider på hur bokföring fungerar.

Revisor

Har man ett stort företag med många olika poster, transaktioner och dylikt kan det dock vara en bra idé att ta in en revisor eftersom det annars kan bli ganska krånglig och kanske framför allt tar tid. Det kan till och med vara lönsamt att ta in en revisor i det fallet eftersom denna känner till alla eventuella avdrag som kan göras.

Budget

Ett annat bra tips vad gäller ekonomi i ett företag är att göra en budget, oavsett om företaget är litet eller stort. Genom att göra en budget blir det lättare att få ett hum om hur det kommer att se ut framöver samtidigt som man också får en ungefärlig uppfattning om hur mycket man behöver dra in för att gå runt. Dessutom får man bättre koll på olika kostnader så inte dessa skenar iväg allt för mycket.